Sản Phẩm

Dựa trên nền tảng của công nghệ Hàn đắp sử dụng dây hàn lõi thuốc Hardcored được sản xuất bởi Innovative Alloys (Malaysia), Bảo Chi hiện đang cung cấp khoản sản phẩm và dịch vụ đầy đủ về tấm chịu mòn và dịch vụ hàn đắp phục hồi.


Tấm chịu mài mòn D-Plate là sản phẩm điển hình của công nghệ Hàn đắp Hardcored,


Hệ thống hàn tự động ứng dụng cho hàn đắp phục hồi BCM ược tối ưu dựa trên cả 2 yếu tố KINH TẾKỸ THUẬT để đưa ra một thế hệ máy mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất mà vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. BCM còn có thể ứng dụng cho việc sản xuất tấm chịu mòn 2 thành phần.

Hàn đắp con lăn và tấm lót bàn nghiền máy nghiền đứng

Dịch vụ hàn Hardcored Services được ứng dụng dựa trên nền tảng sử dụng dây hàn Hardcored. Ứng dụng cho việc hàn đắp phục hồi biên dạng, hàn đắp chóng mòn và hàn sử chữa.


D-Parts cho máy nghiền đứng

Chi tiết chịu mòn D-Parts là sản phẩm được gia chế tạo Tấm chịu mài mòn D-Plate. Với ưu thế là nhà sản xuất, Bảo Chỉ có lợi thế trong việc tối ưu hóa khối lượng hàn đắp cho kích thước cụ thể dể từ đó tối ưu hóa chi phí cho sản phẩm cuối cùng.